acetolysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetolysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetolysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetolysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetolysis

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    sự axeto phân