accrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accrete.

Từ điển Anh Việt

 • accrete

  /ə'kri:t/

  * động từ

  cùng phát triển, cùng lớn lên thành một khối

  bôi dần lên quanh một hạt nhân, phát triển dần lên quanh một hạt nhân

  * tính từ

  (thực vật học) lớn lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accrete

  grow together (of plants and organs)

  After many years the rose bushes grew together

  grow or become attached by accretion

  The story accreted emotion