accommodativeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accommodativeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accommodativeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accommodativeness.

Từ điển Anh Việt

  • accommodativeness

    xem accommodate