accessoriness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessoriness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessoriness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessoriness.

Từ điển Anh Việt

  • accessoriness

    xem accessory