accessiflexor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessiflexor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessiflexor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessiflexor.

Từ điển Anh Việt

 • accessiflexor

  * danh từ

  (giải phẫu) cơ gấp phụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accessiflexor

  * kỹ thuật

  y học:

  cơ gấp phụ