accelerograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerograph.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accelerograph

    * kỹ thuật

    gia tốc ký