acaulose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acaulose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acaulose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acaulose.

Từ điển Anh Việt

  • acaulose

    /ə'kɔ:ləs/

    * tính từ

    (thực vật học) không thân (cây)