acaulinous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acaulinous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acaulinous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acaulinous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acaulinous

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh nấm acaulinum