acauline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acauline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acauline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acauline.

Từ điển Anh Việt

  • acauline

    /ə'kɔ:ləs/

    * tính từ

    (thực vật học) không thân (cây)