acatharcia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acatharcia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acatharcia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acatharcia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acatharcia

    * kỹ thuật

    y học:

    không thể tẩy đi được