acatalasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acatalasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acatalasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acatalasia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acatalasia

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh thiếu catalaza