acapnotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acapnotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acapnotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acapnotic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acapnotic

    Similar:

    acapnic: relating to or demonstrating acapnia

    Synonyms: acapnial

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).