ac-coupled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac-coupled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac-coupled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac-coupled.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac-coupled

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    được ghép AC