abydos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abydos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abydos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abydos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abydos

    an ancient Greek colony on the Asiatic side of the Dardanelles; scene of the legend of Hero and Leander

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).