abuttal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abuttal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abuttal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abuttal.

Từ điển Anh Việt

  • abuttal

    /ə'bʌtl/

    * danh từ

    giới hạn, biên giới, chổ tiếp giáp