abuser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abuser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abuser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abuser.

Từ điển Anh Việt

 • abuser

  /ə'bju:zə/

  * danh từ

  người lạm dụng

  người lăng mạ, người sỉ nhục, người chửi rủa

  người nói xấu, kẻ gièm pha

  người đánh lừa, người lừa gạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet