abulomania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abulomania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abulomania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abulomania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abulomania

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng mất nghị lực, mất ý chí