absorptionchromatography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptionchromatography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptionchromatography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptionchromatography.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptionchromatography

    * kỹ thuật

    y học:

    sắc ký hấp thu