absobed energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absobed energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absobed energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absobed energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absobed energy

    * kỹ thuật

    năng lượng hấp thụ