absidia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absidia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absidia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absidia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absidia

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại nấm đôi khi gây bệnh ở người