abrosia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrosia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrosia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrosia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abrosia

    * kỹ thuật

    y học:

    sự thiếu thực phẩm