abricotine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abricotine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abricotine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abricotine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abricotine

    * kinh tế

    abricotin (rượu mùi)