abrasor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abrasor

    * kỹ thuật

    y học:

    dụng cụ hớt, dụng cụ mài