about-turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

about-turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm about-turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của about-turn.

Từ điển Anh Việt

  • about-turn

    * danh từ

    sự thay đổi ý kiến, sự đổi ý