abortus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abortus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abortus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abortus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abortus

    * kỹ thuật

    y học:

    thai hư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abortus

    a human fetus whose weight is less than 0.5 kilogram when removed or expelled from the mother's body