aborting procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aborting procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aborting procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aborting procedure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aborting procedure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thủ tục hủy bỏ