aboil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aboil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aboil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aboil.

Từ điển Anh Việt

  • aboil

    /ə'bɔil/

    * tính từ & phó từ

    đang sôi