abjectness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abjectness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abjectness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abjectness.

Từ điển Anh Việt

  • abjectness

    /'æbdʤektnis/

    * danh từ

    sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện, sự đáng khinh

    sự khốn khổ, sự khốn nạn