abiotically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abiotically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abiotically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abiotically.

Từ điển Anh Việt

  • abiotically

    xem abiotic