abiosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abiosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abiosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abiosis.

Từ điển Anh Việt

  • abiosis

    xem abiotic

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abiosis

    * kỹ thuật

    y học:

    Không có đời sống, Không sống