abiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abiology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abiology

    * kỹ thuật

    y học:

    vô cơ học