abiogenetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abiogenetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abiogenetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abiogenetically.

Từ điển Anh Việt

  • abiogenetically

    /,eibaioudʤi'netikəli/

    * phó từ

    (sinh vật học) phát sinh tự nhiên