abhenry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abhenry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abhenry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abhenry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abhenry

    a unit of inductance equal to one billionth of a henry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).