abetalipoproteinemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abetalipoproteinemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abetalipoproteinemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abetalipoproteinemia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abetalipoproteinemia

    a rare inherited disorder of fat metabolism; characterized by severe deficiency of beta-lipoproteins and abnormal red blood cells (acanthocytes) and abnormally low cholesterol levels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).