abdomnal apoplexy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abdomnal apoplexy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abdomnal apoplexy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abdomnal apoplexy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abdomnal apoplexy

    * kỹ thuật

    y học:

    ngập máu bụng