abater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abater.

Từ điển Anh Việt

  • abater

    * danh từ

    người giảm bớt

    (y học) thuốc làm dịu