aaron's rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aaron's rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aaron's rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aaron's rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aaron's rod

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Thanh Aaron

Từ điển Anh Anh - Wordnet