a4-size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a4-size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a4-size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a4-size.

Từ điển Anh Việt

  • A4-size

    (Tech) khổ giấy A4 (21 cm x 29.7 cm)