a-ux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-ux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-ux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-ux.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-ux

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành A-UX