a-team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-team.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • a-team

    a group of elite soldiers or a leadership group of advisors or workers in an organization

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).