a-side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-side.

Từ điển Anh Việt

  • a-side

    * danh từ

    mặt chính của dĩa hát