a-road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-road.

Từ điển Anh Việt

  • a-road

    * danh từ

    đường lớn, không quan trọng bằng xa lộ, nhưng rộng và thẳng hơn đường loại B