a-programming language (apl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-programming language (apl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-programming language (apl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-programming language (apl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-programming language (apl)

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ lập trình A