a-power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-power.

Từ điển Anh Việt

  • a-power

    /'ei'pauə/

    * danh từ

    năng lượng nguyên tử

    cường quốc nguyên tử