a-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-point.

Từ điển Anh Việt

  • a-point

    (giải tích) a- điểm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    a-điểm