a-plenty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-plenty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-plenty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-plenty.

Từ điển Anh Việt

  • a-plenty

    /ə'plenti/

    * phó từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phú