a-party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-party.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-party

    * kỹ thuật

    bên gọi