a-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-line.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • a-line

    women's clothing that has a fitted top and a flared skirt that is widest at the hemline

    it is called the A-line because the effect resembles the capital letter A

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).