a-index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-index

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chỉ số A