a-going nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-going nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-going giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-going.

Từ điển Anh Việt

  • a-going

    /ə'gouiɳ/

    * tính từ & phó từ

    đang chạy, đang chuyển động; đang hoạt động, đang tiến hành

    to set a-going: cho chuyển động, cho chạy (máy...)